GCL บ้านพักอาศัย จ.ชลบุรี

บ้านพักอาศัย ที่ต้องการสร้างบ่อเก็บน้ำเพื่อตกแค่งภูมิทัศน์ให้กับบ้านทำให้มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งสภาพดินเดิมเป็นดินทรายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เวลาขุดเป็นทำบ่อน้ำ

ลูกค้าจึงเลือกใช้วัสดุแผ่นใยดินเหนียวสังเคราะห์ GCL ที่มีคุณสมบัติการซึมผ่านของน้ำต่ำและมีความยืดหยุ่นสูง ปูพื้นดินก่อนที่จะปล่อยน้ำลงบ่อ