Gabion ป้องกัน ฝายชะลอน้ำ จ.ตาก

งานสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานเอกชนและกรมชลประทานทำให้กับชาวบ้าน
เราได้ส่งเฉพาะกล่องเกเบี้ยนไป